Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej RODO

Zgodnie z przepisem art. 13 i 14 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000355030, posiadająca NIP 1231210904, REGON 142405327, e-mail: info@foodpack.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora to:
  • e-mail: info@foodpack.pl,
  • nr telefonu: +48 784 035 332.

  Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych oraz w sprawach związanych z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. podmiotom świadczącym usługi:
  • archiwizacyjne,
  • informatyczne i nowych technologii,
  • płatnicze,
  • obsługi elektronicznej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  • usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy RODO.
 9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Dane gromadzone przez Administratora pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.