Ogólne Warunki Sprzedaży Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie:

 

§ 1. Terminologia

Sprzedawca – Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

Nabywca – jest to osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary oferowane przez Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

Towary – produkty oraz usługi oferowane przez Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

OWS – niniejsza umowa, czyli Ogólne Warunki Sprzedaży umów sprzedaży lub dostawy zawierane przez Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. OWS mają zastosowanie do umów sprzedaży, których producentem i dostawcą i sprzedawcą jest Food Pack sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355030.

2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w formie zamówienia.

3. Nabywca może zapoznać się z treścią OWS przed zawarciem umowy w siedzibie Sprzedawcy lub na stronie internetowejwww.foodpack.com.

4. OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie zawieranych umów sprzedaży. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólnych warunków umów, warunków sprzedaży, wzorów umowy, regulaminów itp.) stosowanych czy ustalonych przez Nabywcę.

5. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

6. Postanowienia umów sprzedaży uzgodnione odrębnie pomiędzy stronami i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 3. Obowiązki Stron

1. Strony zobowiązane są do wykonania umowy sprzedaży oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z jej celem oraz postanowieniami OWS.

2. Nabywca na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
a) Zapłaty umówionej ceny, z zachowaniem ustalonych terminów;
b) Odebrania towaru;
c) Zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych;
d) Opisania w reklamacjach wszelkich okoliczności zdarzenia oraz przedłożenia dokumentacji fotograficznej, pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym za nieistniejące. Zdarzenie reklamacyjne powinno zostać zgłoszone na odpowiednim druku tj. protokole reklamacyjnym, który stanowi załącznik do OWS;

3. Sprzedawca na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
a) Wykonania usługi/obsługi z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz w OWS;
b) Dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży;
c) Rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji.

§ 4. Zawieranie umów

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Nabywcę i potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę. W przypadku modyfikacji warunków zamówienia przez Sprzedawcę, za moment zawarcia umowy uznaje się akceptację przez Nabywcę wprowadzonych zmian.

2. Zamówienia mogą być złożone w następujący:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail;
b) pisemnie, przy czym zamówienie pisemne musi zawierać dokładną nazwę i adres Nabywcy, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnione ze Sprzedawcą formę i termin płatności oraz powinno być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Nabywcy;
c) telefonicznie, przy czym zamówienie złożone telefonicznie, może zostać przyjęte do realizacji dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia wszystkich niezbędnych informacji, takich jak: ilość i opis zamawianego towaru, adres dostawy a także potwierdzenie ustalonego terminu płatności;

3. Anulowanie zamówienia przez Nabywcę jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy (siła wyższa).

§ 5. Dostawy

1. Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Nabywcy z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego (spedytora).

2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3. Jeżeli z przyczyn występujących po stronie Nabywcy zostanie wydłużony ustalony termin dostawy lub jeżeli Nabywca nie przyjmie towaru, Sprzedawca będzie mógł obciążyć Nabywcę kosztami transportu i kosztami magazynowania nieodebranego towaru.

4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekroczy 14 dni lub jeżeli Nabywca odmówi przyjęcia towaru, Sprzedawca będzie mógł zastosować zasady określone w § 4 ust 3 OWS.

5. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru oraz sporządzić protokół w przypadku uszkodzenia towaru przy odbiorze i przekazać go przewoźnikowi, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych) zgłosić Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 6. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar następuje w terminie i kwocie określonej na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.

2. Nabywca staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony towar. Jeżeli Nabywca nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Sprzedający zażąda od Nabywcy zwrotu towarów, za które nie uiszczono zapłaty oraz będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionych strat z tego tytułu.

3. Datą wykonania świadczenia przez Nabywcę jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Oferta lub Potwierdzenie zamówienia mogą zawierać zobowiązanie Nabywcy do wniesienia zaliczki na poczet ceny produktu.

5. W przypadku braku realizacji obowiązku zapłaty przez Nabywcę, Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.

§ 7. Podsumowanie

1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

4. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów sprzedaży objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.